Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta

Aby otrzymywać specjalne oferty oraz aktualny cennik naszej firmy, prosimy zapisać się do naszego newslettera:


P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Start   /   Oferta   /   Naprawa i legalizacja   /   Wodomierze

Wodomierze

drukuj
Cennik regeneracji
Regeneracja i legalizacja wodomierzy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, wodomierze mogą być stosowane do pomiaru przepływu wody przez okres pięciu lat od daty legalizacji pierwotnej i wtórnej. Po tym okresie, aby przyrząd pomiarowy (wodomierz) mógł być dalej stosowany należy go poddać regeneracji i legalizacji wtórnej. Zregenerowany wodomierz podczas legalizacji wtórnej musi spełniać takie same warunki i właściwości metrologiczne jak wodomierze nowe podczas legalizacji pierwotnej.
   W ciągu pięciu lat użytkowania wodomierza w sieci wodociągowej jest on poddawany dużym obciążeniom oraz oddziaływaniu wielu czynników niekorzystnych, mających poważny wpływ na dokładność pomiaru i stopień jego zużycia. Na elementach wodomierza pojawia się osad (tlenek żelaza, tlenek manganu, kamień kotłowy – szczególnie w wodomierzach do wody ciepłej i gorącej), który wskutek wytworzenia sił tarcia oraz zmian w hydrodynamice powoduje znaczne zużycie części wodomierza i błędy w odczycie. Osad w przypadku wodomierzy mokrobieżnych doprowadza do zanieczyszczenia elementów mechanizmu zliczającego, czego skutkiem może być zatrzymanie i brak możliwości odczytu liczydła.
   W przypadku wodomierzy eksploatowanych w sieci wodociągowej przez okres kilku lat przed legalizacją wtórną wymagane jest przeprowadzenie regeneracji polegającej na:
  • rozmontowaniu wodomierza,
  • ocenie stanu technicznego elementów wodomierza,
  • oczyszczeniu korpusu i części wodomierza (piaskowanie),
  • wymianie części zakwalifikowanych do złomowania,
  • wymianie zużytych części liczydła i jego wyzerowaniu,
  • montażu podzespołów wodomierza do przygotowanego korpusu,
  • skompletowaniu gotowego korpusu i liczydła wodomierza.
Zregenerowany wodomierz, zostaje przekazany na stanowisko wstępnego sprawdzenia szczelności oraz regulacji wskazań tak żeby spełniał wymogi metrologiczne sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008r. ustalone dla legalizacji wtórnej jak i pierwotnej. W ten sposób przygotowane wodomierze zgłaszane są do Obwodowego Urzędu Miar w celu ich ponownej legalizacji przez oddelegowanego urzędnika.

Sprawdzenie i legalizacja wodomierzy
   Na życzenie Klienta można przeprowadzić procedurę samego sprawdzenia i legalizacji. Usługa ta stosowana jest jedynie do wodomierzy nie używanych w sieci wodociągowej, którym zdeaktualizowała się cecha legalizacyjna (np. wodomierz długo zalegał w magazynie bądź na półkach sklepowych). Wodomierze przedstawione do sprawdzenia i legalizacji muszą spełniać takie same wymogi sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008 roku.

Ekspertyza urzędowa wodomierza
   Jest to dokładny, trzykrotny pomiar w trzech punktach pomiarowych Qmin (minimalny strumień objętości), Qt (pośredni strumień objętości), Qn (nominalny strumień objętości), którego średnia daje wiarygodny wynik w danej chwili i warunkach pomiaru. Ekspertyzę wodomierza wykonuje na zlecenie Klienta urzędnik Obwodowego Urzędu Miar na udostępnionych przez nasz zakład urządzeniach wraz z oddelegowanym i przeszkolonym do tego celu pracownikiem punktu legalizacyjnego. Świadectwo Ekspertyzy jest wystawiane przez urzędnika Obwodowego Urzędu Miar, po czym przekazywane zlecającemu Klientowi. Wodomierz w stanie nienaruszonym zwracany jest Klientowi.

Ocena stanu technicznego
Jest to usługa wprowadzona na życzenie Klientów, którym nie jest potrzebna oficjalna ekspertyza wodomierza lecz dokładne zbadanie jego wskazań (identyczne jak podczas ekspertyzy urzędowej), dodatkowo umożliwiająca przeprowadzenie oceny stanu technicznego urządzenia pomiarowego. Podczas oceny stanu technicznego możliwe jest stwierdzenie przyczyny powstania nieprawidłowości wskazań wodomierza, takich jak ingerencja użytkowników czy też powstałych na skutek oddziaływania innych czynników. Świadectwo oceny stanu technicznego wystawia Zakład Regeneracji Wodomierzy.
Do góry