Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta

Aby otrzymywać specjalne oferty oraz aktualny cennik naszej firmy, prosimy zapisać się do naszego newslettera:


P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Start   /   Oferta   /   Naprawa i legalizacja   /   Regulacje prawne

Regulacje prawne

drukuj

PRZEPISY PRAWNE STOSOWANE PODCZAS
PONOWNEJ LEGALIZACJI
WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY

W przypadku ponownej legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy (przetworników przepływu) stosowane są następujące ustawy i rozporządzenia ministrów:
Ministra Gospodarki i Ministra Finansów:

Ustawa "Prawo o miarach" z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. nr 63 poz. 636 z dnia 22 czerwca 2001r.) i opracowana po zmianach na podstawie:
- Dz.U. z 2004 r. nr 243 poz. 2441,
- Dz.U. z 2005 r. nr 163 poz. 1362,
- Dz.U. z 2005 r. nr 180 poz. 1494,
- Dz.U. z 2006 r. nr 170 poz. 1217,
- Dz.U. z 2006 r. nr 249 poz. 1834,
- Dz.U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U. nr 5 poz. 29 z dnia 07 stycznia 2008r.
"w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych".

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U. nr 209 poz.1513 z dnia 23 października 2007r.
"w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych".

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U. nr 2 poz. 2 z dnia 21 grudnia 2007r.
"w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych".

Rozporządzenie Ministra Finansów Dz.U. nr 229 poz.2309 z dnia 14 października 2004r.
"w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy".

Rozporządzenie Ministra Finansów Dz.U. nr 182 poz.1530 z dnia 30 sierpnia 2005r.
"zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy".

Punkt 1


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U. nr 5 poz. 29 z dnia 07 stycznia 2008r.
"w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych"

Okresy legalizacji wodomierzy.

Ważność cechy legalizacyjnej wodomierza określona jest w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 5 poz. 29) "w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych".

Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m³/h – okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej wynosi 5 lat.
§ 27.2. okres ważności legalizacji wyrażony w:

 1. miesiącach – liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;
 2. latach – liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

§ 33. 2 . na cechę legalizacji ponownej składa się cecha:

 1. identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony i
 2. roczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w latach albo
 3. roczna i miesięczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w miesiącach.

Cecha legalizacyjna zabezpieczająca w przypadku wodomierzy może przyjąć formę plomby ołowianej, naklejek z hologramem lub stempli odciśniętych w materiale plastycznym.

Ustawa "Prawo o miarach" z dnia 11 maja 2001r. Art. 8k.

 1. Legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek:
  1) użytkownika;
  2) wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.
 2. Przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej:
  1) przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4;
  2) w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji;
  3) w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności;
  4) po jego naprawie.

 


Rozdział 7 - "Sankcje za naruszenie przepisów ustawy" Art.26.

 1. Kto wbrew przepisom ustawy:
  1) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub nie spełniające wymagań - podlega karze grzywny.

Określenie "Przyrząd pomiarowy" dotyczy także wodomierzy – służą do pomiaru objętości przepływającej wody i stosowane są w celu rozliczeń pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Wodomierze podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Przed wprowadzeniem do obrotu wodomierz musi posiadać aktualne zatwierdzenie typu bądź ocenę zgodności, legalizację pierwotną lub legalizacje ponowną.
W związku z powyższym, że wodomierze służą do rozliczeń za zużytą wodę to muszą posiadać aktualną i nienaruszoną plombę legalizacyjną.
Obowiązek legalizacji wodomierzy dotyczy zarówno wodomierzy głównych jak i wodomierzy mieszkaniowych (zamontowanych w lokalach mieszkalnych).

W celu przeprowadzenia legalizacji ponownej wodomierza konieczne jest dostarczenie go, po uprzednim wymontowaniu z sieci wodociągowej, do punktu legalizacyjnego wyposażonego w stanowisko pomiarowe, dopuszczone przez Główny Urząd Miar i posiadające aktualną ekspertyzę oraz decyzję o utworzeniu punktu legalizacyjnego.

Punkt 2


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U. nr 5 poz. 29 z dnia 07 stycznia 2008r.
"w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych"

Okresy legalizacji ciepłomierzy i ich podzespołów.

Ważność cechy legalizacyjnej ciepłomierzy i ich podzespołów określona jest w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 5 poz. 29) "w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych".

Ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m³/h z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych – okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej wynosi 5 lat.

Oraz następujące podzespoły ciepłomierzy do wody, do stosowania w gospodarstwach domowych, usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym:

 1. przeliczniki z wyłączeniem przeliczników do ciepłomierzy zwężkowych – okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej wynosi 5 lat.
 2. pary czujników temperatury, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych – okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej wynosi 5 lat.
 3. przetworniki przepływu z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych – okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej wynosi 5 lat.

§ 27.2. okres ważności legalizacji wyrażony w:

 1. miesiącach – liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;
 2. latach – liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

§ 33.2. na cechę legalizacji ponownej składa się cecha:

 1. identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony i
 2. roczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w latach albo
 3. roczna i miesięczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w miesiącach.

Cecha legalizacyjna zabezpieczająca w przypadku ciepłomierzy oraz ich podzespołów może przyjąć formę plomby ołowianej, naklejek z hologramem lub stempli odciśniętych w materiale plastycznym.

Ustawa "Prawo o miarach" z dnia 11 maja 2001r. Art. 8k.

 1. Legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek:
  1. użytkownika;
  2. wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.
 2. Przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej:
  1. przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej , jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4;
  2. w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji;
  3. w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności;
  4. po jego naprawie.

Rozdział 7 - "Sankcje za naruszenie przepisów ustawy" Art.26.

 1. Kto wbrew przepisom ustawy:
  1) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub nie spełniające wymagań - podlega karze grzywny.

Określenie "Przyrząd pomiarowy" dotyczy także ciepłomierzy – służą do pomiaru objętości przepływającej wody jako nośnika ciepła i stosowane są w celu rozliczeń pomiędzy dostawcą a odbiorcą.
Ciepłomierze podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Przed wprowadzeniem do obrotu ciepłomierz musi posiadać aktualne zatwierdzenie typu bądź ocenę zgodności, legalizację pierwotną lub legalizację ponowną.
W związku z powyższym, że ciepłomierze służą do rozliczeń za zużyte ciepło to muszą posiadać aktualną i nienaruszoną plombę legalizacyjną.
Obowiązek legalizacji ciepłomierzy dotyczy zarówno ciepłomierzy głównych jak i ciepłomierzy mieszkaniowych (zamontowanych w lokalach mieszkalnych).

W celu przeprowadzenia legalizacji ponownej ciepłomierza konieczne jest dostarczenie go, po uprzednim wymontowaniu z sieci, do punktu legalizacyjnego wyposażonego w stanowisko pomiarowe, dopuszczone przez Główny Urząd Miar i posiadające aktualną ekspertyzę oraz decyzję o utworzeniu punktu legalizacyjnego.

Do góry